ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 30/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 5/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 19 พฤษภาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นายสาคร อุ่นผาง
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 5 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 29 มีนาคม 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 4 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 14 มีนาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 29 กรกฎาคม 2559
เวลานัด : 14:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 6 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน