ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 38/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 4/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 10 กรกฎาคม 2557
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวชลธร จารุธเนศ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 12 มีนาคม 2562
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี