ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 681/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1312/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 เมษายน 2562
ผู้ฟ้องคดี : เรือตรี ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฏโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดอันเกิดจากกฎ
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 25 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด