ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 508/2562 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 มีนาคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญกิจใหม่ สรรคบุรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การคลังสินค้า
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 6 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 23 มกราคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 5 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 17 มกราคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 4 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 16 มกราคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 3 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 15 มกราคม 2563
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 2 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 14 มกราคม 2563
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 4 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน