ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 2355/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 28 พฤศจิกายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : นายจุติ ไกรฤกษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน