ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 2004/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 ตุลาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท พี.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 3 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 9 เมษายน 2564
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 2 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 24 มีนาคม 2564
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน