ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1648/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 1550/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : กรมศุลกากร
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายธนธัส ขุนนุช
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 14:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด