ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 208/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 2361/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 6 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ฟ้องคดี : กรมประมง
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ไทย โคลอน จำกัด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง (ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 6 พฤศจิกายน 2561
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี