ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1150/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 1348/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 22 กรกฎาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นางสาววรวรรณ เผ่าจันทร์อินทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานเขตจตุจักร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขแบบแปลน)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 09:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 28 มิถุนายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี