ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 627/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 192/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 พฤษภาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสุพิชฌาย์ สว่างอารมย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 26 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี