ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 467/2559 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 25 มีนาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิสุทธิ์ พุฒพวง ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (ขอให้ชำระค่าเสียหายจากสัญญา)
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 9 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:30น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี