ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1810/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1325/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 14 ตุลาคม 2558
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง (ขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ)
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กันยายน 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง