ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 867/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2319/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 พฤษภาคม 2558
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 30 พฤศจิกายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 7 พฤศจิกายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี