ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1978/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 1320/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 26 พฤศจิกายน 2557
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวรัตติกาล อ่องนุช หรือนายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ผู้รับมอบอำนาจช่วง
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง (ฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาตโตตุลาการ)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กันยายน 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 5 กันยายน 2562
เวลานัด : 10:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี