ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1065/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 1110/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 5 สิงหาคม 2557
ผู้ฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอนุมัติ ภาระราช โดยนางสุทิศา ภาระราช นางสาวอมลณัฐ ภาระราช นายเมธัส ภาระราช โดยนางจิรชยา หรือจรุณี เพ็งสุวรรณ ผู้แทนโดยชอบธรรมเด็กหญิงณภัทร ภาระราช เด็กหญิงรมย์ธีรา ภาระราช โดยนางสุทิศา ภาระราช ผู้แทนโดยชอบธรรม และนางยุวดี ภาระราช ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 09:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 31 พฤษภาคม 2559
เวลานัด : 09:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 27 เมษายน 2559
เวลานัด : 13:30น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี