ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1164/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 1394/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 31 พฤษภาคม 2556
ผู้ฟ้องคดี : นายวัชรศักดิ์ จันทิมาพรกิจหรือแซ่จัง โดยนายสุรเดช พจน์ยินดี ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น)
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:30น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด