ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1446/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 1777/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 20 กันยายน 2553
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสุชาดา ศีลพิพัฒน์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาวาตรี สุนทร ศีลพิพัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง