ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 146/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 109/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองอุดรธานี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 17 สิงหาคม 2558
ผู้ฟ้องคดี : นายพิทักษ์ มูลกาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานศาลยุติธรรม กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 245/2558 ลว.5 มี.ค.58 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ชอบ)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 27 มิถุนายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี