ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 128/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 90/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองอุดรธานี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 25 สิงหาคม 2557
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995
ผู้ถูกฟ้องคดี : อำเภอกุมภวาปี กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(การบอกเลิกสัญญา ไม่ชอบ)
นัดครั้งที่ 3 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 26 มิถุนายน 2560
เวลานัด : 10:00น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 15 มิถุนายน 2560
เวลานัด : 10:00น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี