ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 10/2562 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 19/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสุพรรณบุรี
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 30 พฤษภาคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : นายไพบูลย์ ศรีเหรา
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (นายบุญชู จันทร์สุวรรณ) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 25 กันยายน 2563
เวลานัด : 15:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 18 กันยายน 2563
เวลานัด : 10:00น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี