ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 46/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 49/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสุพรรณบุรี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 กรกฎาคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : นายศราวุฒิ งามสม
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 25 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 9 กันยายน 2563
เวลานัด : 10:00น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี