ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 18/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 50/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสุพรรณบุรี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 27 พฤศจิกายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางอารมณ์ เส็จจัก
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 25 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:35น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 9 กันยายน 2563
เวลานัด : 10:35น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 14 มกราคม 2562
เวลานัด : 09:30น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน