ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 48/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 254/2555
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้ฟ้องคดี : นายชาญ กิตยารักษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : มาตรา 9(3)เวนคืนความรับผิดอย่างอื่น
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:50น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด