ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 148/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 193/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 29 มิถุนายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางนฤมล อุทวงษ์ หรือ มาคูณตน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 10:30น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 26 กันยายน 2562
เวลานัด : 10:30น.- 11:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด