ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 49/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 127/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 27 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ฟ้องคดี : นายวิษณุกร หรือบุญเสริม มุขศรี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 11:05น.- 11:15 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด