ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 480/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 192/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 6 ธันวาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นางบุญเลี้ยง เปล่งปลั่ง ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายกฤษณชัย หรือพิชิษ หรือเซ็ง เปล่งปลั่ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วงงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:10 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง