ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 279/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 267/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 14 กันยายน 2559
ผู้ฟ้องคดี : นายสมชาย กันเหตุ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอประจันตคาม
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:10 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 29 พฤศจิกายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:10 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี