ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 161/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 268/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 1 กรกฎาคม 2559
ผู้ฟ้องคดี : นางนันท์รวี หรือลินดา ชัยศรี หรือเฉลิมญาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมชลประทาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:30น.- 10:40 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 29 พฤศจิกายน 2561
เวลานัด : 10:11น.- 10:15 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี