ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 150/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 167/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 20 ตุลาคม 2557
ผู้ฟ้องคดี : เมืองพัทยา
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท ลีโอฟริค คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 5 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 4 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 26 มิถุนายน 2561
เวลานัด : 13:30น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 19 มิถุนายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 5 มิถุนายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 29 สิงหาคม 2560
เวลานัด : 10:00น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น2)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด