ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 7/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 6/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองพิษณุโลก
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 12 ธันวาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางหนูรัตน์ เนตรแสงสี
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 16 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 11:00น.- 11:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 10:30น.- 10:45 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 13 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 10:30น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน