ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 39/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 52/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองพิษณุโลก
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 มีนาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางอนัน โรมานี่
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 10 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 11:00น.- 11:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด