ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 5/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 93/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองพิษณุโลก
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 8 มกราคม 2558
ผู้ฟ้องคดี : นางสุทิศา พุทธรักษา หรือเชื้อรอด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายลาน จวงโหมด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 25 กันยายน 2563
เวลานัด : 14:00น.- 14:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 23 กันยายน 2563
เวลานัด : 13:00น.- 13:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 3 กุมภาพันธ์ 2559
เวลานัด : 13:30น.- 14:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน