ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ อ. 465/2559 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 เมษายน 2559
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภูจันทร์ ก่อสร้าง 2009
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 12 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี