ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ อ. 593/2557 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 19 มิถุนายน 2557
ผู้ฟ้องคดี : นายนิธิโรจน์ หรือวิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ หรือเฮ่ประโคน กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 12 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี