ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ อ. 303/2557 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 24 มีนาคม 2557
ผู้ฟ้องคดี : นายวิชัย อยู่ศิริ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอไชยปราการ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี