ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 101/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 13/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 24 ธันวาคม 2556
ผู้ฟ้องคดี : นายพิพัฒน์ สารเงิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 4 ธันวาคม 2562
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 12 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 20 มีนาคม 2561
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 12 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี