ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ อ. 600/2555 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 24 พฤษภาคม 2555
ผู้ฟ้องคดี : จ่าสิบตำรวจ กันต์ธร ระวังกาย
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 14 มกราคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี