ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
จดหมายเหตุ
จดหมายเหตุ

ความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ

ศาลปกครองเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ ในการจัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย รวมทั้งการดำเนินงานของ ศาลปกครองที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม จึงได้จัดตั้งกลุ่มจดหมายเหตุขึ้นในปี ๒๕๔๗

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 15:50 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

เอกสารจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน ที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของหน่วยงานและประเทศชาติ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 14:49 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพเก่าเล่าอดีต

สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2543 และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนวันที่ 4 สิงหาคม 2543 จำนวน 720 คน จากนั้นได้มีการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และทำการสอบข้อเขียนวันที่ 13 สิงหาคม 2543 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 138 คน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 09:46 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

โน้ตของพระสารสาสน์ประพันธ์ เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่กรมร่างกฎหมาย ให้เป็นสภากรรมการกฤษฎีกา (4 ธ.ค. 2475)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:06 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ฐานข้อมูลจดหมายเหตุศาลปกครอง

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุศาลปกครอง อยู่ระหว่างการพัฒนา ติดต่อขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครองได้ที่
กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:06 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 ม.ค. 2561, 14:47 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม