ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง

รู้จักพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองเป็นคลังข้อมูลหนึ่งของศาลปกครอง ที่มีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศาลปกครองในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี นับจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จัดให้มีองค์กรพิจารณาเรื่องที่
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 ก.พ. 2561, 16:03 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก

สมุดไทยดำ (จำลอง) บันทึกข้อพระราชบัญญัติสำหรับตัวเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ในรัชกาลที่ 5
(ต้นฉบับจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ก.พ. 2559, 15:59 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลดาวน์โหลด

1. แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 2. หนังสือ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ก.พ. 2559, 11:26 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจดหมายเหตุ

ความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ

ศาลปกครองเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ ในการจัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย รวมทั้งการดำเนินงานของ ศาลปกครองที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม จึงได้จัดตั้งกลุ่มจดหมายเหตุขึ้นในปี 2547

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 15:50 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

เอกสารจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน ที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของหน่วยงานและประเทศชาติ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 14:49 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพเก่าเล่าอดีต

สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2543 และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนวันที่ 4 สิงหาคม 2543 จำนวน 720 คน จากนั้นได้มีการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และทำการสอบข้อเขียนวันที่ 13 สิงหาคม 2543 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 138 คน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ก.พ. 2559, 09:46 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 ม.ค. 2561, 14:47 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม