ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง / บทความ / วัตถุสิ่งของ

แนะนำเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง / บทความ / วัตถุสิ่งของแหล่งที่มาของเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 12:05 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนานุบาล จากเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 30 พ.ค. 2562, 13:24 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Augmented Reality (AR)

เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 1 มี.ค. 2562, 14:21 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


รู้จักพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองเป็นคลังข้อมูลหนึ่งของศาลปกครอง ที่มีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศาลปกครองในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี นับจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จัดให้มีองค์กรพิจารณาเรื่องที่
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๑๗

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 ก.พ. 2561, 16:03 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ตัวอย่างเอกสาร / วัตถุจัดแสดงหาชมยาก

สมุดไทยดำ (จำลอง) บันทึกข้อพระราชบัญญัติสำหรับตัวเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ในรัชกาลที่ 5
(ต้นฉบับจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ก.พ. 2559, 15:59 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลดาวน์โหลด

1. แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 2. หนังสือ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:22 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 มี.ค. 2561, 10:07 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม