ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีพิจารณาคดีปกครอง

การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (อ่าน 64) [20 ส.ค. 2563]
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ .... ข้อห้ามในคดีปกครอง (อ่าน 65) [20 ส.ค. 2563]
ยื่นคำขอขยายเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ... ต้องทำภายในกำหนดใด ! (อ่าน 48) [11 ส.ค. 2563]
คำอุทธรณ์ที่ไม่ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง...แก้ไขได้หรือไม่ !? (อ่าน 85) [7 ส.ค. 2563]
สิทธิของผู้พิการ...เมื่อมีการฟ้องห้ามก่อสร้างสะพานลอย (อ่าน 142) [8 เม.ย. 2563]
ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันแรงงานจะยื่นอุทธรณ์ในวันถัดไปได้หรือไม่ ? (อ่าน 251) [9 มี.ค. 2563]
ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไม่ทัน... ไม่อาจขอให้ศาลขยายเวลาได้ ! (อ่าน 58) [13 พ.ย. 2562]
ทำความรู้จัก ... การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน "ศาลปกครอง" (อ่าน 132) [30 ต.ค. 2562]
"การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง : ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" (อ่าน 29) [30 ก.ย. 2562]
“ขอให้พิจารณาคดีใหม่”...หนึ่งในวิธีการขอทบทวนคำพิพากษา !!! (อ่าน 454) [6 ก.ย. 2562]