ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

ไม่เร่งรัดติดตามให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน ... ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิด ! (อ่าน 49) [14 พ.ค. 2562]
สัญญาจ้างซ่อมถนน “สัญญาต่างตอบแทน” ... ที่ต่างฝ่ายต่างมีมูลหนี้ที่ต้องชำระ ! (อ่าน 70) [14 พ.ค. 2562]
“นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา”... เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ต่างกัน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ? (อ่าน 65) [30 เม.ย. 2562]
ส่งมอบพัสดุถูกต้องตามใบเสนอราคา ... ส่วนราชการ !! มีสิทธิอย่างไร ? (อ่าน 4) [5 เม.ย. 2562]
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ... มิได้เจาะจงผลงานของ "ราชการท้องถิ่น" แต่่มุ่งเน้น ... เคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชือถือตรวจสอบได้" (อ่าน 18) [5 เม.ย. 2562]
ส่วนราชการ ... มี "ดุลพินิจ" เพียงใด? (อ่าน 34) [28 มี.ค. 2562]
อนุญาตให้ทำทางเชื่อมทางหลวง ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็น ! (อ่าน 63) [26 ก.พ. 2562]
ค่าปรับจากการผิดสัญญา .... เจตนารมณ์กฎหมายที่คู่สัญญาต้องใส่ใจ (อ่าน 505) [8 ก.พ. 2562]
ให้สมาชิกสหกรณ์ ... พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์เอง ... ได้หรือไม่ ? (อ่าน 11) [28 ม.ค. 2562]
"สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมด ... เมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้าง ?" (อ่าน 43) [7 ม.ค. 2562]