ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

"สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมด ... เมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้าง ?" (อ่าน 73) [7 ม.ค. 2562]
คณะอนุญาโตตุลาการรับข้อพิพาทพ้นกำหนดระยะเวลา...ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ !! (อ่าน 39) [3 ม.ค. 2562]
""ออกใบไต่สวน" แล้ว ... แต่ออกโฉนดไม่ได้เพราะ "สภาพที่" ต้องห้ามออกโฉนด" (อ่าน 44) [18 ธ.ค. 2561]
"ถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคา ... เพราะผิดเงื่อนไข ! ไม่ยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน" (อ่าน 184) [18 ธ.ค. 2561]
สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะ ... ไล่กัดนกกระจอกเทศ ... ราชการชดใช้ด้วยครับ !! (อ่าน 50) [14 พ.ย. 2561]
ซื้อผ้าห่มสูงกว่าราคา (ตลาด !) ... เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดอย่างไร ? (อ่าน 29) [14 พ.ย. 2561]
"สัญญาทางแพ่ง...สัญญาทางปกครอง...พิจารณาอย่างไร? (อ่าน 58) [30 ต.ค. 2561]
นายก อบต. ตำลงให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ !! ...ต้องชำระราคา ? (อ่าน 22) [24 ก.ย. 2561]
"คณะกรรมการตรวจการจ้าง" ... ตรวจรับงานจ้าง ด้วยสายตา !! (อ่าน 21) [13 ก.ย. 2561]
กทม. ยินยอมให้เอกชนจัดหาผู้ค้ารายย่อย ... ต้องร่วมรับผิดต่อผู้จองที่เสียหาย ! (อ่าน 15) [13 ก.ย. 2561]