ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

"หลักประกันซอง ... หลักประกันสัญญา" ... ต้องถูกต้องตามเงื่อนไข ครับ ! (อ่าน 22) [7 ส.ค. 2561]
การรถไฟแห่งประเทศไทย...ให้เช่าแผงค้า "ตลาดนัดจตุจักร" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 9) [9 ก.ค. 2561]
ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตัก ... เพราะไม่ยอมไปทดลองตักผักตบชวา (อ่าน 127) [19 มิ.ย. 2561]
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย ... ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง ครับ !! (อ่าน 112) [18 พ.ค. 2561]
คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ... ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกคำสั่ง ครับ !! (อ่าน 48) [18 พ.ค. 2561]
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ... ไม่ขัดต่่อกฎหมาย คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม !! (ตอนที่ 2) (อ่าน 60) [7 พ.ค. 2561]
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ... ไม่ขัดต่่อกฎหมาย คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม !! (ตอนที่ 1) (อ่าน 47) [30 เม.ย. 2561]
ใช้อำนาจอนุมัติเส้นทางรถโดยสารทับซ้อนกันได้ ... เพราะสาธารณะได้ประโยชน์ครับ ! (อ่าน 145) [10 เม.ย. 2561]
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล... เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้หรือไม่? (อ่าน 254) [2 เม.ย. 2561]
หนังสือรับรองผลงานต้องมีความน่าเชื่อถือ ... หากไม่ ! หน่วยงานยกเลิกการสอบราคาได้ ! (อ่าน 240) [14 มี.ค. 2561]