ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารกรมบัญชีกลาง

การกระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ... ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ (อ่าน 66) [8 ก.พ. 2562]
"เสียหายแก่ฐานะทางการคลัง" ... หัวหน้าคลังต้องรับผิด ! (อ่าน 293) [7 ธ.ค. 2561]
"กรรมการรับ-จ่ายเงิน" ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินโดยไม่ทักท้วง ...? (อ่าน 17) [13 ก.ย. 2561]
ใครรับผิด เมื่อเจ้าหน้าที่ผิดพลาดในการหักบำเหน็จชำระหนี้สหกรณ์? (อ่าน 7) [13 ก.ย. 2561]
ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า "ไม่มีเหตุผลอันสมควร" ต้องละทิ้งหน้าที่ ! (อ่าน 45) [18 พ.ค. 2561]
สิทธิในการฟ้องกระทรวงการคลัง และการฟ้องเพิกถอน "ความเห็นของกระทรวงการคลัง" ... ในการตรวจสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 51) [18 พ.ค. 2561]
เมื่อคู่กรณีรู้และเข้าใจเรื่องที่ถูกสอบข้อเท็จจริง ... ถือว่าได้สิทธิ "รับฟังคู่กรณี" แล้ว (อ่าน 35) [18 พ.ค. 2561]
เจ้าหน้าที่การเงินต้องรับผิด ... เพราะละเลยไม่ตรวจสอบการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (อ่าน 32) [12 ก.ค. 2560]
เสียหาย - ไม่เสียหาย : ละเมิดหรือไม่ ? หากไม่ส่งใช้เงินยืม (อ่าน 97) [11 ก.ค. 2560]
นำบันทึกถ้อยคำในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงไปใช้ ... แต่ไม่รับฟัง "คู่กรณี" ในชั้นสอบข้อเท็จจริง คำสั่ง (ไม่) ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 73) [11 ก.ค. 2560]