ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารกรมบัญชีกลาง

ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้วและทายาท...ชดใช้เงินได้หรือไม่ ? (อ่าน 178) [20 ส.ค. 2563]
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 75) [18 มิ.ย. 2563]
ลง "รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 528) [9 มี.ค. 2563]
ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ (อ่าน 382) [24 ก.พ. 2563]
กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน : ใครมีอำนาจสอบสวน? (อ่าน 28) [9 ม.ค. 2563]
"ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ" (อ่าน 39) [14 ส.ค. 2562]
เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ? (อ่าน 26) [6 มิ.ย. 2562]
นำราคาที่เคยเสนอและถูกยกเลิกไปแล้ว....มาเปรียบเทียบให้เป็นราคาที่ควรจัดซื้อครั้งนี้...ไม่ได้!! (อ่าน 78) [18 มี.ค. 2562]
การกระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ... ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ (อ่าน 602) [8 ก.พ. 2562]
"เสียหายแก่ฐานะทางการคลัง" ... หัวหน้าคลังต้องรับผิด ! (อ่าน 831) [7 ธ.ค. 2561]