ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารข้าราชการตำรวจ

คนต่างด้าวขออยู่ต่อเพื่อรักษาตัว ... ใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกได้หรือไม่ ? (อ่าน 87) [11 ส.ค. 2563]
ปฏิบัติหน้าที่โดยพลการ : พฤติการณ์ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !! (อ่าน 836) [9 มี.ค. 2563]
เมื่อคดีอาญายกฟ้อง ... จะขอให้ยกเลิกโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 37) [24 ก.พ. 2563]
ไม่รักษา "เกียรติและวินัย" ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราชการได้ (อ่าน 1189) [7 มิ.ย. 2562]
กระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง ... คำสั่งให้ชดใช้ต้องใช้อายุความ 1 ปี (อ่าน 30) [8 ก.พ. 2562]
เจ้าหน้าที่การเงิน ... ทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 1) [13 ก.ย. 2561]
"การรับฟังคู่กรณี" ไม่สมบูรณ์ ... แก้ไขได้ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 50) [14 ส.ค. 2561]
"บุตร" ที่มีสิทธิรับ "เงินบำเหน็จตกทอด" กรณีบิดาถึงแก่ความตาย (อ่าน 72) [8 พ.ค. 2561]
ลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการตำรวจ ... กรณีนี้เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ! (อ่าน 95) [12 ก.ค. 2560]
รถของกลางสูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษา หัวหน้าสถานีตำรวจ ... ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 102) [12 ก.ค. 2560]