ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารยุติธรรม

คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ...อุทธรณ์ได้เพียงใด และฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ? (อ่าน 50) [18 พ.ค. 2561]
"ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร ... มีดุลพินิจ (ไม่) อนุญาตให้คัดถ่ายได้หรือไม่ !" (อ่าน 110) [8 พ.ค. 2561]
"รับฟังคู่กรณี" ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ แต่คู่กรณีไม่ดำเนินการ ...! (อ่าน 27) [8 พ.ค. 2561]
"ละเลยต่อหน้าที่ ... เพราะใช้เพียงแค่ไม้วางพาด ! ซ่อมทางเดินเลียบคลองที่ชำรุด" (อ่าน 49) [8 พ.ค. 2561]
หนังสือแจ้งให้ผู้รับเงินส่งคืนที่ไม่มีสิทธิได้รับ ผู้รับเงินฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ? (อ่าน 145) [31 ก.ค. 2560]
หน่วยงานของรัฐ "มีสิทธิ" แต่การใช้สิทธิเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ... ต้องรับผิด !! (อ่าน 118) [12 ก.ค. 2560]
"สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง" !! (อ่าน 218) [13 มิ.ย. 2560]
"เบิกค่าเช่าบ้านได้ แม้ต่างท้องที่กับท้องที่ที่ปฏิบัติงาน !" (อ่าน 96) [25 พ.ค. 2560]