ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารประกันสังคม

“จ้างเหมาบริการ” เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ? (อ่าน 217) [3 ต.ค. 2560]
สวย (ไม่) ปลอดภัย ... เพราะการรักษา (ไม่) เป็นไปตามมาตรฐาน (อ่าน 82) [14 ก.ย. 2560]
ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน ... นายจ้างจะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่ ? (อ่าน 92) [31 ก.ค. 2560]
มีสิทธิตามกฎหมายอื่น จะมีสิทธิขอให้ "ผู้ทำละเมิด" ชดใช้ค่าเสียหายอีกหรือไม่ ? (อ่าน 46) [12 ก.ค. 2560]
สถานพยาบาลตามบัตร "ละเลยต่อหน้าที่" ไม่จ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 42) [12 ก.ค. 2560]
ตั้งครรภ์แฝด แต่ "แพทย์" ตรวจไม่พบ !! ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ? (อ่าน 85) [12 ก.ค. 2560]
มีสิทธิตามกฎหมายอื่น จะมีสิทธิขอให้ "ผู้ทำละเมิด" ชดใช้ค่าเสียหายอีกหรือไม่ ? (อ่าน 61) [25 พ.ค. 2560]
"เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา" ขอข้อมูลของผู้ประกันตนไม่ได้ ...!! (อ่าน 66) [16 พ.ค. 2560]
"เจ็บป่วยอย่างไร ? ถือว่าเป็นเรื่อง "ฉุกเฉิน" !" (อ่าน 161) [9 พ.ค. 2560]