ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ ACT (Administrative Court of TRUST)

เกษียณอายุแล้วถูกไล่ออกย้อนหลัง....ต้องคืนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ ? (อ่าน 52) [15 ต.ค. 2563]
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม "หนังสือรับสภาพความรับผิด" (อ่าน 44) [11 ก.ย. 2563]
ยื่นคำขอขยายเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ... ต้องทำภายในกำหนดใด ! (อ่าน 101) [11 ส.ค. 2563]
สั่งให้ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติ ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (อ่าน 217) [10 ก.ค. 2563]
ต้นไม้ริมทางหลวง โค่นทับผู้ใช้ทางเสียชีวิต....ผู้ใดต้องรับผิด ? (อ่าน 116) [8 มิ.ย. 2563]
ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ... บนเสาไฟฟ้านอกเขตที่ตั้งโรงงาน !! (อ่าน 16) [12 พ.ค. 2563]
ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง....ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อบต. หรือไม่? (อ่าน 42) [7 เม.ย. 2563]
ระยะเวลาฟ้องคดี....กรณีหน่วยงานไม่แจ้งขยายเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด ! (อ่าน 107) [4 มี.ค. 2563]
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็นหลักฐานยื่นขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำได้หรือไม่?! (อ่าน 56) [24 ม.ค. 2563]
ถูกปลด....เพราะละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร ! (อ่าน 35) [25 ธ.ค. 2562]