ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ ACT (Administrative Court of TRUST)

อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ... กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง (อ่าน 71) [21 ก.พ. 2560]
หัวหน้าคลังต้งอทำอย่างไร ? : เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย (อ่าน 93) [15 ก.พ. 2560]
อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ... กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง (อ่าน 56) [13 ธ.ค. 2559]
ไม่ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ... คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชอบหรือไม่ ? (อ่าน 43) [10 พ.ย. 2559]
เอกชนจะบอกเลิกสัญญาทางปกครอง ... ต้องฟ้องศาลให้เลิกสัญญา ? (อ่าน 45) [10 ต.ค. 2559]
หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเอง ... ไม่ขัดต่อมติ ครม. ! (อ่าน 83) [7 ก.ย. 2559]
การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย (อ่าน 30) [25 ก.ค. 2559]
นายกเทศมนตรีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ... มีลักษณะต้องหามดำรงตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 91) [22 มิ.ย. 2559]
แก้ไขเหตุรำคาญตามคำสั่ง ... เหตุไฉน ! สั่งให้หยุดประกอบกิจการ (อ่าน 143) [25 พ.ค. 2559]
ความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง (อ่าน 187) [26 เม.ย. 2559]