ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ ACT (Administrative Court of TRUST)

นาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือ ... !! ไม่เป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์การสอบ (อ่าน 29)   [11 ม.ค. 2562]
"ปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น" เข้าออกที่ดินลำบาก ... หน่วยงานของรัฐต้องใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ! (อ่าน 66) [18 ธ.ค. 2561]
เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานผิดระเบียบ ... เงินราชการสูญหายจากธนาคาร ประมาทเลินเล่อหรือไม่ ? (อ่าน 16) [14 พ.ย. 2561]
ศาลอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ... จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้บุตรได้หรือไม่? (อ่าน 5) [9 ต.ค. 2561]
"การฟ้องคดีปกครองเพื่อปกป้องศาสนสถานของชุมชน ... สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง (อ่าน 6) [13 ก.ย. 2561]
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน : เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ ! (อ่าน 20) [10 ส.ค. 2561]
ดัดแปลงและใช้ประโยชน์ในอาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต... ต้องรื้อถอน! (อ่าน 7) [3 ก.ค. 2561]
"มีพฤติการณ์ที่จำเป็น" ...ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ได้ (อ่าน 92) [24 พ.ค. 2561]
เมื่อเจ้าของตาย ... คำสั่งให้รื้อถอนอาคารและสิทธิอุทธรณ์มีผลถึงทายาท !? (อ่าน 91) [2 เม.ย. 2561]
วางท่อประปารุกล้ำที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย (อ่าน 107) [27 ก.พ. 2561]