ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารปัญญพัฒน์

คัดค้านการรื้อถอน "คันกระดก" ในถนนหมู่บ้านจัดสรรที่ยกให้เป็นทางสาธารณะ ! (อ่าน 32) [7 ส.ค. 2563]
รับฟังคู่กรณี....ต้องก่อนการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้น (อ่าน 32) [27 เม.ย. 2563]
“ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ไม่ใช้... ศาลปกครองไม่รับฟ้อง !” (อ่าน 245) [24 ก.พ. 2563]
ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง ... มีคำสั่งให้ปลดออก ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม (อ่าน 144) [19 ก.ย. 2562]
"ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมไม่สมบูรณ์ ... ต้อง "ทักท้วง" ก่อนที่จะดำเนินการตามสัญญายืม" (อ่าน 31) [30 พ.ค. 2562]
รื้อถอนรั้วกั้นระหว่างบ้าน (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) เข้าข่ายเหตุรำคาญ (อ่าน 87) [24 ก.ย. 2561]
รับส่งเงินของทางราชการ ต้องมีกรรมการไปรับส่งเงิน (อ่าน 86) [26 ม.ค. 2561]
"เหตุสุดวิสัย ... ขอขยายเวลาสัญญาจ้าง ? " (อ่าน 41) [20 ต.ค. 2560]
"ไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์การเวนคืน ... ต้องคืนครับ !? (อ่าน 57) [16 มิ.ย. 2560]
จัดซื้อที่ดินในราคาที่ (ไม่) สูงเกินจริง ... ไม่เป็นละเมิด ! (อ่าน 96) [4 เม.ย. 2560]