ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

บริหารงบประมาณส่อไปในทางทุจริต ก็มีสิทธิ...พ้นจากตำแหน่งได้ ! (อ่าน 162) [29 ก.ย. 2563]
มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? (อ่าน 226) [11 ก.ย. 2563]
กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (อ่าน 170) [20 ส.ค. 2563]
ศาลมีคำพิพากษาว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเรียกค่าเสียหายตามเวลา (อ่าน 182) [20 ส.ค. 2563]
ผู้สมัครร้องนายอำเภอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน !! (อ่าน 144) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง : เพราะรู้เห็นการปลอมแปลงผลการสอบ !! (อ่าน 321) [20 ส.ค. 2563]
ท้าชกต่อยและถ่ายวิดีโอในที่ประชุม ... พฤติกรรมเสื่อมเสียที่อาจต้องพ้นจากตำแหน่ง ! (อ่าน 26) [7 ส.ค. 2563]
คำอุทธรณ์ที่ไม่ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่ง...แก้ไขได้หรือไม่ !? (อ่าน 101) [7 ส.ค. 2563]
ผู้ใหญ่บ้าน...เก็บดอกเบี้ยกองทุนไว้กับตน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ ... ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 600) [9 ธ.ค. 2562]
พ้นจากตำแหน่งได้...แม้ความรู้ดี แต่มีปัญหาในการทำงาน (อ่าน 51) [9 ธ.ค. 2562]