ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 40)   [19 มิ.ย. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 56) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 78) [18 พ.ค. 2561]
จับสลากเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดขั้นตอน ... การเลือก (ไม่) ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 40) [18 พ.ค. 2561]
เพลิงไหม้บ่อขยะ ลามติดที่ทำกินเอกชน ... เทศบาลต้องรับผิด ?! (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]
กฎหมายให้ "ความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต" เมื่อสุจริต ครับ! (อ่าน 299) [20 ก.พ. 2561]
รองนายก อบต. ไม่ต้องรับผิด ... เพราะไม่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม (อ่าน 92) [25 ม.ค. 2561]
นายก อบต. มีพฤติกรรมทุจริตในวาระก่อน ... ต้องพ้นจากตำแหน่งในวาระปัจจุบันหรือไม่ ? (อ่าน 52) [25 ม.ค. 2561]
ราษฎรเข้าชื่อร้องขอเกินกึ่งหนึ่ง ... ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่ง (อ่าน 111) [27 พ.ย. 2560]
ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน ... ต้องให้โอกาส "คู่กรณี" ชี้แจง? (อ่าน 156) [16 ต.ค. 2560]