ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 52)   [14 ส.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 80) [19 มิ.ย. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 50) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 60) [18 พ.ค. 2561]
จับสลากเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดขั้นตอน ... การเลือก (ไม่) ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 43) [18 พ.ค. 2561]
เพลิงไหม้บ่อขยะ ลามติดที่ทำกินเอกชน ... เทศบาลต้องรับผิด ?! (อ่าน 35) [18 พ.ค. 2561]
กฎหมายให้ "ความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต" เมื่อสุจริต ครับ! (อ่าน 247) [20 ก.พ. 2561]
รองนายก อบต. ไม่ต้องรับผิด ... เพราะไม่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม (อ่าน 61) [25 ม.ค. 2561]
นายก อบต. มีพฤติกรรมทุจริตในวาระก่อน ... ต้องพ้นจากตำแหน่งในวาระปัจจุบันหรือไม่ ? (อ่าน 41) [25 ม.ค. 2561]
ราษฎรเข้าชื่อร้องขอเกินกึ่งหนึ่ง ... ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่ง (อ่าน 108) [27 พ.ย. 2560]