ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ต้องตีความตาม เจตนา ... เมื่อรัฐออกประกาศสอบราคาไม่ชัดเจน (อ่าน 135) [5 พ.ค. 2560]
ไปราชการต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ... มีความผิด ต้องพ้นจากตำแหน่ง ! (อ่าน 24) [5 พ.ค. 2560]
รับรองบุคคลซึ่งขอทำบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ .... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ? (อ่าน 168) [22 ก.พ. 2560]
ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา .... ในระหว่างมีข้อผูกพันรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (อ่าน 120) [21 ก.พ. 2560]
คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ... ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผล !! (อ่าน 179) [10 ต.ค. 2559]
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ... ไม่มีเหตุรำคาญ ... ไม่ละเลยต่อหน้าที่คีรับ ! (อ่าน 40) [7 ต.ค. 2559]
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ฟ้องได้ ! แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง (อ่าน 149) [5 ต.ค. 2559]
ไม่ผิดสัญญาจ้าง ... เมื่อผู้ว่าจ้างไม่พร้อมส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง (อ่าน 190) [5 ต.ค. 2559]
หลักเกณฑ์วิธีการเข้าชื่อกันของราษฎรในการร้องขอ ... ให้ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 128) [5 ต.ค. 2559]
สิทธิการฟ้องคดี ... เมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ ! (อ่าน 104) [5 ต.ค. 2559]