ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสาร กรมประชาสัมพันธ์

"เหตุสุดวิสัย" เพราะพื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อมส่งมอบ ... จึงต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ" (อ่าน 120) [24 ส.ค. 2560]
""ข้าราชการ" มีคุณสมบัติ ... แต่ส่วนราชการมีดุลพินิจ "ใม่อนุมัติ" ให้ลาศึกษาได้" (อ่าน 48) [5 ก.ค. 2560]
สั่งให้ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทำได้ ถ้ามีเหตุ "จำเป็น" (อ่าน 117) [14 ธ.ค. 2559]
หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้ ... แต่ไม่ตรวจสอบ ! (อ่าน 68) [14 ธ.ค. 2559]
เจ้าหน้าที่ตายก่อนออกคำสั่งหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ 2539 ! ออกคำสั่งให้ทายาชดใช้ ! (อ่าน 162) [6 ต.ค. 2559]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา "ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ" การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 178) [6 ต.ค. 2559]
การควบคุมตรวจสอบ "คำสั่งทางปกครอง" ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 275) [5 ต.ค. 2559]
อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้คืน ! (อ่าน 184) [25 พ.ค. 2559]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 86) [22 เม.ย. 2559]
"ค่ากระแสไฟฟ้า" เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ... ใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 103) [21 เม.ย. 2559]